Ukrainian - Óêðà¿íñüêà PowerArchiver • Warning! Use Windows 1251 Encoding!

  _Øàíîâí³ óêðà¿íîìîâí³ êîðèñòóâà÷³!

  ß äóæå ðàäèé, ùî ìîæó ïîâ³äîìèòè Âàì ÷óäîâó íîâèíó!
  ß çàâåðøóþ ðîáîòó íàä óêðà¿íñüêîþ âåðñ³ºþ
  îäí³º¿ ç íàéêðàùèõ ïðîãðàì äëÿ ñòèñíåííÿ äàíèõ - PowerArchiver!
  Çâè÷àéíî, ÿê ³ â áóäü-ÿê³é ïåðø³é âåðñ³¿, â í³é ùå º áåçë³÷ íåäîë³ê³â.
  ß âïåâíåíèé, ùî ç íàøîþ ç Âàìè ñï³âïðàöåþ, ¿õ áóäå óñóíóòî!
  ß ìàþ íà óâàç³ òå, ùî áóäü-õòî ç Âàñ, çíàéøîâøè áóäü-ÿêó ïîìèëêó, ìîæå íåãàéíî ïîâ³äîìëÿòè ïðî íå¿ ìåí³.
  Àäðåñà ï³äòðèìêè óêðà¿íñüêî¿ âåðñ³¿ PowerArchiver òàêà: powerarchiver@ukr.net

  Îô³ö³éíà ïðîãðàìà ç’ÿâèòüñÿ íà öüîìó ñàéò³ äåñü íà ïðîòÿç³ íàñòóïíîãî òèæíÿ. Ñë³äêóéòå çà íîâèíàìè!

  Äÿêóþ çà Âàøå ðîçóì³ííÿ!

  Ñåðã³é Ãîðîáåöü, àâòîð óêðà¿íñüêîãî ïåðåêëàäó._ • yea, but this is an english-speaking forum, mate…what have you written?

  what’s more, there’s no altavista engine able to translate from ukrainian! • @manuangi:

  yea, but this is an english-speaking forum, mate…what have you written?

  Be nice - it is not obvious that the Translation forums are English and not actually language forums :D

  Besides, maybe those doing the translations check here as well?

  On the translations page http://www.powerarchiver.com/translations/
  it states

  Along with those above, we are currently translating PowerArchiver 2004 into numerous other languages including Spanish, Czech, Finnish, Chinese, Lithuanian, Russian, Ukranian and Afrikaans.

  I believe NTFS is asking for an update on the progress - expected availability.

  Or from his signature

  Testing, Translating into Ukrainian

  so perhaps he is asking for help? • @TBGBe:

  I believe NTFS is asking for an update on the progress - expected availability.

  Or from his signature …
  so perhaps he is asking for help?

  No.
  I am working on Ukrainian translation.
  I’ve just notified Ukrainian users that I’ve finished my work and the Ukr. PA will be released in few days… ;)


Log in to reply